มาตรการสกัด โควิด-19 ของประเทศต่างๆต่อไทย

โควิด 19

มาตรการสกัด โควิด-19 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล ประกาศมาตรการของประเทศต่าง ๆ ต่อประเทศไทย เพื่อสกัดกั้นและลดภาวะเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์
ใหม่หรือไวรัสโควิด-19 ทั้งหมด 17 ประเทศ ดังนี้

1.ประเทศอินเดีย 

กำหนดให้ผู้โดยสารที่เดินทางมาจาก กรุงเทพฯ ประเทศสิงคโปร์ และประเทศฮ่องกง ต้องผ่านการตรวจด้วยเครื่องตรวจจับความร้อนในร่างกาย หรือ เทอร์โมสแกน (Thermoscan) และต้องกรอกแบบฟอร์มสาธารณสุขของอินเดีย

2.สหราชอาณาจักร 

กำหนดให้บุคคลที่เข้าคุณสมบัติด้านล่างทั้ง 2 ข้อ หลีกเลี่ยงการออกไปพบปะ ผู้คน และติดต่อระบบบริการสุขภาพ National Health Servcie (NHS) หรือแพทย์ ประจำตัว โดยคุณสมบัติดังกล่าว ได้แก่

2.1 เดินทางมาจากประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศฮ่องกง ประเทศไต้หวัน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศมาเก๊า ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา
2.2 พบว่ามีอาการไข้หวัด ไอ และหายใจติดขัด

3.ประเทศไต้หวัน 

ออกประกาศแจ้งเตือนระดับการระบาดของโรคในประเทศไทยเป็นระดับที่ 1 (Watch) โดยผู้ที่เดินทางไปยังพื้นที่ดังกล่าวควรจะปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันทั่วไปของท้องที่

4.ประเทศอิสราเอล 

ขยายเงื่อนไขการคัดกรองผู้ที่เดินทางไปยังประเทศอิสราเอล ซึ่งรวมถึงผู้ที่เดินทางไป ประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศมาเก๊า ใน 14 วันที่ผ่านมา อีกทั้งออกประกาศขอความร่วมมือให้ประชาชนพิจารณาความจำเป็น ในการเดินทางไปประเทศไทย  ประเทศฮ่องกง ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเก๊า ประเทศเกาหลีใต้ และประเทศ

ไต้หวัน ประกาศให้บุคคลทุกคนสัญชาติที่เดินทางกลับจาก ประเทศไทย ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง และประเทศมาเก๊า ตั้งแต่วันที่16 กุมภาพันธ์ 2563 ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วันหลังจากเดินทางมาถึงประเทศอิสราเอล. – ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอิสราเอล – ประเทศไทย

อีกทั้งขอร้องให้ทางการไทยยุติการส่งแรงงานไปอิสราเอลจนกว่าจะมีการแจ้งใหม่ เนื่องจากกลัวว่าแรงงานไทยจะไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการต้องกักตัวอยู่ที่บ้านของประเทศอิสราเอลได้

รวมถึงยังปฏิเสธการเข้าเมืองทั้งทางอากาศ ทางเรือและทางบกต่อบุคคลทุกสัญชาติที่เคยเดินทางไป ประเทศสิงคโปร์ ประเทศฮ่องกง และประเทศมาเก๊า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ถือสัญชาติหรือมีถิ่นพำนักในอิสราเอล

5.ประเทศเกาหลีใต้ 

แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเยือน 6 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่า
มีความเป็นไปได้ที่จะมีการแพร่ระบาดภายในท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วย ประเทศไทย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศมาเลเซีย
ประเทศเวียดนาม และประเทศสิงคโปร์ โดยให้ผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก อาทิ ประเทศไทย ประเทศ
ญี่ปุ่น ประเทศสิงคโปร์ ที่มีอาการไอหรือมีไข้ ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ด้วย จากเดิมทีบังคับใช้เฉพาะผู้ที่เดิน
ทางมาจากจีนเท่านั้น

6.ประเทศสเปน 

แนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ไทยตรวจสอบข้อมูลจาก กระทรวงสาธารณสุขสเปนก่อนการเดินทาง โดยในขณะนี้ยังไม่พบการออกประกาศเตือนนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยจากสาธารณสุขของประเทศสเปน

7.ประเทศบรูไน 

ออกประกาศแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่มีความเสี่ยงสูง (high risk) รวมถึงไทยเฉพาะในกรณีที่จำเป็น

8.ประเทศมาเลเซีย 

จัดทำแนวปฏิบัติด้านการสาธารณสุขให้นายจ้างที่มีลูกจ้างที่เดินทางกลับมาจากประเทศไทย ประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศฮ่องกง และประเทศสิงคโปร์ เพื่อคุ้มครองสิทธิแรงงานของ ลูกจ้าง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

8.1 ให้ลูกจ้างเข้ารับการตรวจร่างกายโดยทันที โดยนายจ้างจะเป็น ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

8.2 อนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดหรือลาป่วย รวมถึงอนุมัติการใช้สิทธิ ประโยชน์ด้านสุขภาพของบริษัทในช่วงการกักกันเฝ้าระวังโรค (Quarantine Period)

8.3 จ่ายค่าตอบแทนอื่น ๆ หากช่วงการกักกันเฝ้าระวังโรคเกินจำนวน สิทธิในการลาป่วย หรือสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพของบริษัท

8.4 จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้างเต็มจำนวนในระหว่างช่วงการกักกันเฝ้า ระวังโรค

9.ประเทศโรมาเนีย 

ยกระดับคำเตือนการเดินทางไปประเทศไทย โดยรายงานว่า พื้นที่สุ่มเสี่ยง ได้แก่ กรุงเทพฯ ภูเก็ต และเชียงใหม่

10.ประเทศตุรกี 

ยกระดับการตรวจ/คัดกรอง โดยให้มีการตรวจจับอุณหภูมิของร่ายกาย โดยกล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Camera) ผู้โดยสารต่างประเทศทุกเที่ยวบิน จากเดิมที่ตรวจเฉพาะผู้ที่เดินทางจากประเทศจีน ประเทศญี่ปุ่น ประเทศไต้หวัน ประเทศฮ่องกง ประเทศลาว ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศมาเลเซีย และประเทศไทย

11.ประเทศนิการากัว

สาธารณสุขมีมาตรการคัดกรองพิเศษสำหรับผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยัง ประเทศที่มีรายงานผู้ติดเชื้อ รวมทั้งประเทศไทย และผู้ที่ปรากฏอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือมีไข้ โดยจะอยู่ภายใต้การเฝ้าระวังเป็นเวลา 7 วัน

12.ประเทศรัสเซีย 

ส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เข้าตรวจบนอากาศยานที่เดินทางเข้าประเทศก่อนอนุญาตให้ ผู้โดยสารลงจากเครื่อง ซึ่งรวมถึงเที่ยวบินจากประเทศไทยของบริษัทการบินไทยด้วย

13.ประเทศบาห์เรน 

ประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางจากประเทศไทยเดินทางเข้ามา บาห์เรน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

13.1 ห้ามคนต่างชาติ (หมายถึงทุกสัญชาติ รวมทั้งคนไทย ที่ไม่มีถิ่นพำนัก/ ไม่มีวีซ่าทำงานในบาห์เรน) ที่เคยเดินทางไปยังประเทศไทย ประเทศอิหร่าน ประเทศสิงคโปร์ ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต้ ภายใน 14 วันก่อนหน้า เดินทางเข้ามายังประเทศบาห์เรน

13.2 สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในบาห์เรน รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักลงทุน วีซ่าทำงาน วีซ่าครอบครัว และ วีซ่าการขอเข้าทำงาน (Flexi Work Permit) ไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว ที่เคยไปยังประเทศไทย ประเทศอิหร่าน ประเทศลาว ประเทศมาเลเซีย และประเทศเกาหลีใต้ ภายใน 14 วันก่อนหน้าจะต้องถูกกักตัว และได้รับการตรวจร่างกายตามกระบวนการที่ได้รับการ แนะนำจากองค์การอนามัยโลก

14.ประเทศคาซัคสถาน 

ประกาศให้บุคคลที่เดินทางจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 มากกว่า 10 กรณี ต้องถูกกักบริเวณที่ในพักของตนเป็นเวลา 14 วัน โดยจะมีบุคลาการแพทย์มาตรวจอาการที่ที่พักเป็นประจำทุกวัน หลังจากนั้นจะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลทางโทรศัพท์ของสถานพยาบาล ที่ใกล้ที่อยู่อาศัยอีก 10 วัน ประเทศดังกล่าวได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น ประเทศมาเลเซีย ประเทศไทย ประเทศเกาหลีใต้. ประเทศเวียยดนาม ประเทศอิตาลี ประเทศเยอรมนี ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศฝรั่งเศส

15.ประเทศกัวเตมาลา 

ออกมาตรการคัดกรองพิเศษ คือ การตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและ ตรวจสอบประวัติการเดินทางในหนังสือเดินทางอย่างละเอียด สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมถึงประเทศไทยด้วย

16.สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

ประกาศเตือนเฉพาะคนชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ให้งดเว้นการเดินทางไปประเทศไทยและประเทศอิหร่าน (ไม่รวมชาวต่างชาติ)

ก็จบไปแล้วสำหรับบทความ มาตรการสกัด โควิด-19

สนับสนุนโดย สล็อตออนไลน์
เรียบเรียงโดย บอกข่าวดัง